Make your own free website on Tripod.com

kaNNi niNsiRuththaamputh thaniyan_kaL

 

sriman^ naathamunikaL aruLichcheythavai

 

avithithavishayaantharassataarE

rupan^ishathaamupakaan^amaathrapOga:

apisaguNavaSaath thadhEgaSEshee

mathurakavir HruthayE mamaaviraSthu.

 

irukaviRpa nErisai veNpaa

 

vERonRum naanaRiyEn vEdham thamizhseytha,

maaRan sadakOpan vaNkurukoor- ERu,enkaL

vaazhvaamen REththum mathurakavi yaar_emmai

aaLvaar avarE yaraN.

 

sri madhurakaviyaazvaar aruLiccheydha

kaNNi nuNsiRutthaambu

 

937:

kaNNi nuNsiRuth thaampinaal kattuNNap

paNNi yaperu maayan,en Nnappanil,

naNNith then_kuru koorn^ampi yenRakkaal,

aNNik kum_amu thooRumen naavukkE. (2)  (1)

 

938:

naavi Nnaaln^aviR Rinpa meythinEn,

mEvi NnEnavan ponnadi meymmaiyE,

thEvu maRRaRi yEn_kuru koorn^ampi,

paavi Nninnisai paadith thirivanE.  (2)

 

939:

thirithan^ thaakilum thEva piraanudai,

kariya kOlath thiruvuruk kaaNpann^aan,

periya vaNkuru koorn^akar nampikkaaL

uriya Nnaay,adi yEnpeRRa nanmaiyE.  (3)

 

940:

nanmai yaalmikka naanmaRai yaaLar_kaL,

punmai yaakak karuthuva raathalin,

annai yaayaththa Nnaayennai yaaNdidum

thanmai yaan,sada kOpanen nampiyE.  (4)

 

941:

nampi NnEnpiRar nanporuL thannaiyum,

nampi NnEnmada vaaraiyum munnellaam,

sempon maadath thirukkuru koorn^ampik

kanpa Nnaay,adi yEnsathirth thEninRE.  (5)

 

942:

inRu thottu mezhumaiyu mempiraan,

ninRu thanpuka zhEththa varuLinaan,

kunRa maadath thirukku koorn^ampi,

enRu mennai yikazhvilan kaaNminE.  (6)

 

943:

kaNdu koNdennaik kaarimaa Rappiraan,

paNdai valvinai paaRRi yaruLinaan,

eNdi saiyu maRiya iyampukEn,

oNda mizhchchada kOpa NnaruLaiyE.  (7)

 

944:

aruLkoN daadu madiyava rinpuRa,

aruLi Nnaanav varumaRai yinporuL,

aruLkoN daayira min_thamizh paadinaan,

aruLkaN deeriv vulakinil mikkathE.  (8)

 

945:

mikka vEthiyar vEthaththi NnutporuL

niRkap paadiyen nenchuL niRuththinaan,

thakka seerchchada kOpanen nampikku,aat

pukka kaatha ladimaip payananRE?  (9)

 

946:

payanan Raakilum paankala raakilum

seyaln^an Raakath thiruththip paNikoLvaan,

kuyiln^in Raarpozhil soozhkuru koorn^ampi,

muyalkin REnunRan moykazhaR kanbaiyE. (2)  (10)

 

947:

anban thannai yadainthavar katkellaam

anban, then_kuru koorn^akar nampikku,

anba Nnaaymathu rakavi sonnasol

nambu vaarpathi, vaikundham kaaNminE. (2)  (11)

 

sri madhukaviyaazhvaar thiruvadigaLE saraNam