Make your own free website on Tripod.com

jpUj;bjhiytpy;ypk';fyk;

 

jy tuyhW

 

Mj;nuaRg;ugh; vd;w hp#p ahfk; bra;tjw;fhf ,j;jyj;jpw;F te;J ahfk; bra;a[k; ,lj;ij Rj;jk; bra;a[k; bghGJ g{kpapy; g[ija[z;l kpf xspkakhd xU tpy;Yk;/ juhira[k; fz;lhh;. mitfisf; ifapy; vLj;jt[ld; tpy; Mzhft[k; juhR bgz;zhft[k; khwpaJ. ,UtUk; Fngu rgj;jhy; tpy;yhft[k; juhrhft[k; khwp ,j;jy kz;zpy; g[ija[z;L fple;njhk; vdf; Twp gukgj Kf;jp mile;jdh;. vdnt ,j;jyk; bjhiytpy;yp k';fyk; vdg; bgah; bgw;wJ. Rg;ugh; ahfj;ij btFtpkh;irahf elj;jp mjpy; jpuz;L te;j gyid mtph;g;ghfkhf njth;fSf;Fk; bfhLj;jhh;.