Make your own free website on Tripod.com


Moolavar
Aravindalochanar
Posture Sitting
Star Poosam
Planet Raghu
Uthsavar Senthamaraikannan
Thayar
Karungadarkanni
Bhoodevi
Vimanam Kumudam
Prathatchyam
Aswini
Devars
Suprabar
Theertham
Varuna
Thambiravaruni
Ahamam Vaiganasam