Make your own free website on Tripod.com

Moolavar
Maharanedunkulaikadar
Posture Sitting
Star Uthiram
Planet Venus
Uthsavar Nikarilmukilvannan
Thayar
Kulaikadavalli
Thiruperainachiyar
Vimanam Bathram
Prathatchyam
Brahma
Sukirar
Ruthirar
Theertham
Sukiran
Sangam
Matchaya
Ahamam Pancharathiram