Make your own free website on Tripod.com

Moolavar
Athinathar
Posture Sitting
Star Uthiram
Planet Jupitar
Uthsavar Polinduninrapiran
Thayar
Athinathavalli
Kurugurvalli
Vimanam Govindam
Prathatchyam
Brahma,Rishis
Nanmugan,Madurakavialwar
Sangan,Thanthan
Theertham
Brihu
Kalasam
Thamiraparuni
Ahamam Vaiganasam