Moolavar
Vaikunthanathan
Posture Standing
Star Aswini
Planet Sun
Uthsavar Kallapiran
Thayar
Vaikunthavalli
Boomidevi
Vimanam Chandra
Prathatchyam
Bramma
Indran
Kaladushan
Theertham
Brihu
Kailasam
Thambiravaruni
Ahamam Patcharatham