Moolavar
Aravindalochanar
Posture Sitting
Star Poosam
Planet Raghu
Uthsavar Senthamaraikannan
Thayar
Karungadarkanni
Bhoodevi
Vimanam Kumudam
Prathatchyam
Aswini
Devars
Suprabar
Theertham
Varuna
Thambiravaruni
Ahamam Vaiganasam