Moolavar
Maharanedunkulaikadar
Posture Sitting
Star Uthiram
Planet Venus
Uthsavar Nikarilmukilvannan
Thayar
Kulaikadavalli
Thiruperainachiyar
Vimanam Bathram
Prathatchyam
Brahma
Sukirar
Ruthirar
Theertham
Sukiran
Sangam
Matchaya
Ahamam Pancharathiram