Moolavar
Vaithamanidhi
Posture Sayanam
Star Punarpoosam
Planet Mars
Uthsavar Nichopavithan
Thayar
Kumudavalli
Kolurvalli
Vimanam Srigaram
Prathatchyam
Kuperan
Navanithigal
Madurakavialwar
Theertham
Kuperan
Nidith
Thamiraparuni
Ahamam Vaiganasam