Moolavar
Athinathar
Posture Sitting
Star Uthiram
Planet Jupitar
Uthsavar Polinduninrapiran
Thayar
Athinathavalli
Kurugurvalli
Vimanam Govindam
Prathatchyam
Brahma,Rishis
Nanmugan,Madurakavialwar
Sangan,Thanthan
Theertham
Brihu
Kalasam
Thamiraparuni
Ahamam Vaiganasam